Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields

Što je to zaštita na radu?

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Zaštita na radu kao sustavno organizirano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.

Koja je svrha zaštite na radu?

Svrha zaštite na radu je da se svim radnicima na radu osiguraju uvjeti za rad bez opasnosti za život i zdravlje, odnosno da se izbjegnu ozljede (povrede), profesionalna i druga oboljenja, ili barem ublaže njihove posljedice.

U pogledu osiguranja i provođenja sigurnih uvjeta rada, osposobljavanja radnika za rad na siguran način ima značajnu ulogu. Zaštita na radu živi je proces, stoga je osposobljavanje također potrebno kontinuirano provoditi u skladu s novim informacijama, poglavito u dijelu uporabe sredstava i opreme za rad koja se stalno usavršavaju.

Bez obzira na zakonsku obvezu osposobljavanja, isplati se uložiti nešto truda za naučiti osnove zaštite na radu, kao i praktične radnje za rad na siguran način, jer će o tome možda ovisiti Vaš život te život kolega.

Zaštita na radu cijena

Kao što je navedeno na početku ovog teksta, zaštita na radu skup je aktivnosti koje za naručitelja obavlja ovlaštena tvrtka iz zaštite na radu. S obzirom na činjenicu kako se radi o nizu aktivnosti i vremenu provođenja tih aktivnosti, zaštita na radu kao takva, općenito nema definiranu cijenu. Cijena zaštite na radu može biti projicirana, no stvarna cijena, odnosno, naknada za provođenje zaštite na radu može biti definirana tek nakon što se u obzir uzmu sve potrebne aktivnost koje su potrebne investitoru u njegovom poslovnom procesu ili nekoj jednokratnoj aktivnosti.

Zanima vas cijena za zaštitu na radu koja je vama potrebna? Slobodno nas konotaktirajte putem bilo koje kojeg kontakta navedenog ispod, ili zatražite poziv i mi ćemo se javiti vama. Ponuda će biti na vašem stolu u najkraćem mogućem vremenu!

Stručnjak zaštite na radu

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu može obavljati sam ako ispunjava propisane uvijete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu. Poslodavac koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu. Poslodavac koji zapošljava 250 ili više radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu.

Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom samo u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati sam, odnosno zapošljavanjem jednog ili više stručnjaka zaštite na radu.

Više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti organiziranje i provođenje zaštite na radu zapošljavanjem zajedničkog stručnjaka za zaštitu na radu, a mogu utemeljiti i zajedničku službu za zaštitu na radu, primjenjujući propisani kriterij broja radnika i druge propisane kriterije.

Elaborat zaštite na radu

Elaborat zaštite na radu temeljni je dokument kod implementiranja postupaka i aktivnosti koje kada se primjenjuju uopće ostvaruje i primjenjuje sigurnost radnika i zaštita zdravlja na radu. Elaborat zaštite na radu naručuje investitor. Elaborat zaštite na radu izrađuje se za građevine poslovne djelatnosti. Nije ga potrebno izrađivati za građevine privatne namjene.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu

Zakon utvrđuje subjekte, njihova prava, obveze i odgovornosti glede provedbe zaštite na radu, kao i sustav pravila zaštite na radu čijom se primjenom postiže u najvećoj mogućoj mjeri sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima. Obvezan je i provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima, pri čemu mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu. Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku obvezan voditi računa o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zaštitu na radu.

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženosti jednoličnom radu, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku u određenom vremenu (normirani rad), radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Posebno osjetljive skupine kojima je poslodavac obvezan osigurati posebnu zaštitu na radu su maloljetni radnici, trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile, radnice koje doje, radnici oboljeli profesionalne bolesti te radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili postoji neposredni rizik od smanjenja radne sposobnosti.

U sustavu osiguranja i provođenja sigurnih uvjeta rada, osposobljavanja radnika za rad na siguran način ima značajnu ulogu, jer svaki radnik mora steći znanje i vještine za postizanje takvih uvjeta gdje ne postoji opasnost od ugrožavanja vlastitog života te života i zdravlja ostalih radnika.

Ovlaštenik, odnosno ovlaštenici zaštite na radu

Poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika u pisanom obliku i o tome ga pisano obavijestiti. Poslodavac je obvezan ovlašteniku osigurati uvjete za rad, te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu, te postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca.

Radnik je obvezan osposobljavati se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi poslodavac. Ujedno, radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom pažnjom te pri tome voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njegovi postupci ili propusti na radu. Smatra se da radnik radi dužnom pažnjom kada poslove obavlja u skladu sa znanjima i vještinama koje je stekao tijekom osposobljavanja za rad na siguran način te kada radi po uputama poslodavca, odnosno njegovog ovlaštenika.

Radnik je obvezan surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom ZNR, povjerenikom radnika za ZNR i specijalistom medicine rada u rješavanju svih pitanja ZNR, osobito dok se ne osigura da radni okoliš i uvjeti rada ne predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje. Radnik nije obvezan snositi troškove u vezi s primjenom pravila zaštite na radu i zdravstvenih mjera.

Radnik mora odmah izvijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka za ZNR ili povjerenika za ZNR o svakoj činjenici za koju smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje, kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu. Radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere te zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice.