Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja obaveza je poslodavca.

Naime, poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju. S time u vezi, poslodavci su obvezni obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
ISPITIVANJU UČINKOVITOSTI VENTILACIJSKIH I KLIMATIZACIJSKIH INSTALACIJA I POSTROJENJA

Kao i kod ostalih ispitivanja, ova se mjera utvrđuje putem izrade procjene rizika na radu.

Ispitivanje sustava tijekom održavanja obavezno je za sustave ogrijevnog učina preko 20 kW i rashladnog učina preko 12 kW. Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja sustava provodi se sukladno zahtjevima projekta zgrade, ali ne rjeđe od jednom godišnje. 

Način obavljanja redovitih pregleda određuje se projektom zgrade, a uključuje najmanje:

 a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva sustava

 b) mjerenja protočnih količina zraka, temperature, vlage zraka, te buke koju proizvodi sustav, što se potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom.

Pregled sustava se obvezno provodi prije prve uporabe sustava te prije ponovne uporabe ako sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseci odnosno ako posebnim propisom nije drukčije propisano. Prigodom pregleda sustava sustav se obvezno čisti i dezinficira. Izvanredni pregled sustava provodi se prije svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po inspekcijskom nadzoru, a uključuje ispitivanja sustava odgovarajućom primjenom normi i propisa.

1Zakonske obveze

Ispitivanja učinkovitosti ventilacijskog sustava provode se u skladu s Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomično klimatizacije i klimatizacije zgrada NN 03/07. Taj se Propis ne primjenjuje na:

–prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

–sustave namijenjene za odvođenje dima i topline nastalih u požaru

–čiste prostore (kao što su operacijske dvorane, prostori za ispitivanje lijekova, dijelovi laboratorija, mikro i nanotehnologija i sl.)

–skloništa

–garaže

–industrijske objekte i proizvodne pogone

–skladišta

2Česta pitanja
Koliko se često ovo ispitivanje mora vršiti?
Ovo se ispitivanje mora vršiti minimalno jednom godišnje.

Koji se sustavi moraju ispitivati?

Ispitivanje je obavezno za sustave ogrijevnog učina preko 20 kW i rashladnog učina preko 12 kW

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields