Ispitivanje radnog okoliša obaveza je svakog poslodaca koji ima radni prostor.

Za svaku vrstu radnog propisane su vrijednosti koje to radno mjesto mora zadovoljavati. Ispitivanja čimbenika radnog okoliša potrebno je obavljati kako bi se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama. Ispitivanja u radnom okolišu mogu vršiti isključivo ovlaštene osobe.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA

Ispitivanje radnog okoliša jedna je od mjera koje se definiraju tijekom izrade procjene rizika na radu.

Najmanje jednom u tri godine potrebno je obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti) kako bi se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama i kako bi se reagiralo ukoliko nisu.

Za ocjenu ispunjavanja zdravstvenih zahtjeva u radnom okolišu koriste se propisane (dopuštene) vrijednosti izloženosti štetnostima u radnom okolišu utvrđene propisima zaštite na radu, odnosno utvrđene odgovarajućim hrvatskim normama. O obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se zapisnik. Samo ispitivanje ne zahtijeva obustavu rada - upravo suprotno! Poanta ispitivanja jest da se mjerenja vrše u realnim radnim uvjetima.

U radnom prostoru zaposlene radnike okružuje niz različitih opasnosti koje mogu izazvati ozljede ili štetno djelovanje na organizam i radnu sposobnost radnika. Do neželjenih posljedica dolazi u slučaju poremećaja u odnosima čovjeka i njegova okoliša. Nepovoljni čimbenici kod radnika izazivaju umor, nezadovoljstvo pri radu, smanjenje koncentracije i radne sposobnosti, ozljede, profesionalna i druga oboljenja. 

Radni prostor i radni okoliš normirani su i o njima je potrebno voditi računa pri projektiranju objekata rada. Građevinski objekti i prostorije namijenjene za rad, kao i pomoćne prostorije, moraju se izvesti u skladu sa zahtjevima pravila zaštite na radu. Veličine prostorija, zidova, podova, vrata, prozori, prometnice, zagrijavanje i provjetravanje, kao i sve instalacije, moraju odgovarati namjeni prostorije kako bi zaposlenici koji se nalaze u radnim prostorijama imale pogodne uvjete rada.

Radi utvrđivanja da li radni okoliš odgovara uvjetima utvrđenim pravilima zaštite na radu potrebno je vršiti ispitivanja u radnim prostorijama (i izvan radnih prostorija) u kojima:

 • radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka,
 • u radnom postupku nastaje prašina,
 • u radnom postupku nastaje buka, odnosno vibracije,
 • pri radu koristi, proizvodi ili prerađuje opasne kemikalije,
 • pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima,
 • su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere,
 • je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika.
 • Sustavno se faktori radnog okoliša svrstavaju u tri grupe: fizikalne, kemijske i biološke.

Ispitivanje radne opreme

Opasnosti koje se pojavljuju pri uporabi strojeva i uređaja za rad svrstavamo u tri skupine:

 • mehanički izvori opasnosti,
 • opasnosti od pogonske energije i sredstava koja služe za pogon,
 • opasnosti u području radnog okoliša.

Pojedinu vrstu strojeva i uređaja za rad zovemo strojevi i uređaji za rad s povećanim opasnostima. Strojevima i uređajima s povećanim opasnostima smatraju se naročito: dizalice nosivosti preko 10 KN, teretna dizala, industrijski transporteri, vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon, strojevi za obradu i preradu drveta, metala i sličnih materijala, mehaničke i hidraulične preše, podizne platforme, kompresori, centrifuge, predtlačne i podtlačne komore, kotlovi za centralno grijanje, parni i vrelovodni kotlovi, strojevi i uređaji koji sadrže posude pod tlakom i drugi uređaji i strojevi sa sličnim opasnostima po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Ako posebnim propisima nije drugačije regulirano strojevi i uređaji s povećanim opasnostima moraju se ispitivati:

 • prije njihovog stavljanja u uporabu,
 • najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,
 • poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
 • prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena.

Ispitivanje hidrantske mreže

Hidrantska mreža mora imati siguran izvor vode za napajanje vodom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući opskrbu minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu požarnog sektora s najvećim specifičnim požarnim opterećenjemgrađevinekoja se štiti, uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka koji je propisan ovim Pravilnikom u trajanju od najmanje 60 minuta.Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući opskrbu minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu požarnog sektora s najvećim požarnim opterećenjem građevine koja se štiti, uz tlak na hidrantu koji nije manji od tlaka koji je propisan ovim Pravilnikom u trajanju od najmanje 120 minuta.
 
Ukoliko građevina kojase štiti vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara i unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara kao siguran izvor vode koristi posebne spremnike vode, njihov volumen mora biti najmanje jednak zbroju ukupne količine vode za svaku pojedinu hidrantsku mrežu.Pojedini tipovi hidrantske mreže ne moraju raditi istovremeno.Potrebna količina vode za gašenje hidrantskom mrežom za gašenje požara mora se osigurati neovisno o drugim potrošačima koji se napajaju vodom iz istog izvora.Ukoliko se kao siguran izvor vode iz stavka 2. ovoga članka koristi iscrpivi spremnik vode, tada količina vode ne smije biti manja od 1 m3.Kapacitet sigurnog izvora mora se dokazati postupkom crpljenja u najnepovoljnijim meteorološkim uvjetima, izuzev u slučaju kada se kao siguran izvor koristi vodovodna mreža, nepresušna prirodna akumulacija ili spremnik vode.Voda koja se koristi iz sigurnog izvora ne smije sadržavati nečistoće koje bi mogle sprječavati ispravan rad hidrantske mreže za gašenje požara
1Česta pitanja
Koliko se često mora ponavljati ispitivanje radnog okoliša?

Ovo se ispitivanje vrši svake 3 godine.

Ispitivanje radnog okoliša se odnosi na tvrtku ili na prostor koji tvrtka koristi?

Na oboje. Svaka tvrtka na svoje ime mora obaviti ovo ispitivanje. Čak i u situaciji kada više tvrtki dijeli isti prostor, svaka tvrtka to mora napraviti za sebe.

Što ako se preselimo u novi prostor?

U slučaju preseljenja staro ispitivanje naravno ne vrijedi. Budući da ste promijenili lokaciju, logično je da se mora napraviti ispitivanje novog prostora.

2Zakonske obveze
Za ispitivanje radnog okoliša postoji Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/2016) kojim se utvrđuje obveza, načini i postupci ispitivanja radnog okoliša, rokovi ispitivanja te sadržaj i način izdavanja zapisnika o ispitivanju radnog okoliša kojim se definira da ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća sljedeća ispitivanja:
 1. ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)
 2. ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)
 3. ispitivanja bioloških čimbenika.
Ispitivanja u radnom okolišu mogu vršiti isključivo ovlaštene osobe. Svaki poslodavac je dužan na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:
 1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
 2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti
 3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije
 4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli
 5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.
Ispitivanja radnog okoliša moraju se obaviti u slijedećim rokovima:
 1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
 2. na temelju rješenja inspektora rada ili
 3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.
Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields