Izrada elaborata zaštite na radu
obaveza je investitora.

Naime, investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad (u skladu s posebnim propisom) izradi elaborat zaštite na radu koji će obuhvatiti načine primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad, znači za obavljanje poslovne djelatnosti, ne i za objekte privatne namjene.

Elaboratom zaštite na radu se dokazuje

da se unutar sastavnih dijelova glavnog projekta predvidjela propisana zaštita za radnike. Isti daje prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O:
IZRADI ELABORATA ZAŠTITE NA RADU

Gore navedeno znači da je navedeni dokument (uz ostalu propisanu projektnu dokumentaciju) nužan za dobivanje građevinske dozvole od strane tijela nadležnog za poslove građenja. Kvalitetno izrađen elaborat zaštite na radu ima za cilj sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom prilikom uporabe same građevine namijenjene za rad, odnosno omogućava da se već u glavnom projektu primjene odgovarajuća pravila zaštite na radu.

Česti su upiti projektanata i investitora o načinu izrade elaborata zaštite na radu, poglavito tko može ili mora izraditi elaborat, tko ga potpisuje ili odobrava i slično. Zakonom nije izravno propisano tko izrađuje elaborat zaštite na radu. Može ga izraditi koordinator I, projektantsko društvo ili glavni projektant. Dobro bi bilo da svaki od projektanata u svojim (različitim) tehničkim područjima izradi dio elaborata a da se potom pristupi usklađivanju i izradi cjelovitog elaborata.

Dobro obavljeno usklađivanje projekta i dobro izrađen elaborat zaštite na radu ima za cilj sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom prilikom uporabe same građevine. Pri tome se zaboravlja na već opisane obveze projektanta, propisane odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, da prigodom projektiranja mora skrbiti o međusobnoj usklađenosti projekata različitih tehničkih područja koji čine ukupan glavni projekt, te o usklađenosti glavnog projekta s odredbama propisa koji se odnose na izgradnju i korištenje građevine.

Kada se radi o građevinama namijenjenim za rad, posebno je važno da je glavni projekt usklađen s odredbama Zakona i propisa koji se primjenjuju na temelju Zakona. Nije propisano tko izrađuje ili potpisuje elaborat zaštite na radu jer bi se time umanjila važnost i odgovornost glavnog projektanta za usklađenost glavnog projekta. Dakle, glavni projektant će odlučiti hoće li elaborat izraditi sam ili će to prepustiti nekome drugome.

Dobra je praksa da svaki od projektanata u različitim tehničkim područjima (arhitektura, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i druge) izrade dio elaborata u svojem području, te se na temelju tako izrađenih dijelova obavlja usklađivanje i izrada cjelovitog elaborata.

Ovaj će posao sigurno dobro obaviti glavni projektant ili stručnjak zaštite na radu ili ovlašteno trgovačko društvo za zaštitu na radu. Na ovaj način ostvaruje se značajan pozitivan učinak na sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom prigodom korištenja projektirane građevine. Ovo je ujedno i najekonomičniji oblik prevencije, a stručno i vjerodostojno izrađen elaborat zaštite na radu pomoći će korisniku pri izradi procjene rizika na radu, te za sigurno korištenje i održavanje građevine.

Ukoliko se želite informirati o tome kako se na procjenu rizika gleda na razini Europske unije, posjetite stranice Europske agencije za zaštitu na radu.

1Zakonske obveze

Izrada elaborata zaštite na radu proizlazi iz sljedećih zakona: Ičl. 73. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 071/14, 118/14 i 94/18 i 96/18) i čl. 69 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad izradi elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad. Elaborat zaštite na radu, prema Zakonu o zaštiti na radu, obavezno mora biti sastavni dio glavnog projekta za građenje zgrada u kojima ima mjesta rada, odnosno treba biti izrađen za sve građevine namijenjene radu s njima pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladištima, sanitarnim prostorijama, ambulantama, prostorijama za odmor i dr.), komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima. 

Elaboratom se dokazuje da se unutar sastavnih dijelova glavnog projekta predvidjela propisana zaštita za radnike. Isti daje prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. Uz naslov i registraciju projektne organizacije, elaborat sadrži prikaz mjera zaštite, koji, ovisno o vrsti građevine tematski podijeljen sadrži ove uobičajene opisne dijelove:

- opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju

- primijenjene propise zaštite na radu koji se odnose na lokaciju građevine

- odstranjivanje štetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoćne prostorije i drugo

- predvidiv broj radnika prema spolu

- ergonomsku prilagodbu mjesta rada ako je na njemu predviđen rad osobe s invaliditetom

- tehnička rješenja koja omogućuju pristup osobi s invaliditetom građevini sukladno posebnom propisu

- radne postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu, naročito vezano za sigurno održavanje građevine

- popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike

- popis propisa i naznaku odredaba o zaštiti na radu koje su primijenjene u glavnom projektu


Prema propisima, elaboratu zaštite na radu mora biti priložena isprava kojom se dokazuje da ta dokumentacija sadrži tehničko rješenje za primjenu pravila zaštite na radu, koje projektirana građevina mora zadovoljavati kada bude u upotrebi. Ovu ispravu izdaje projektant, nakon izvršene provjere te dokumentacije. Elaborat se zajedno sa svim mapama glavnog projekta predaje Inpekciji zaštite na radu koja izdaje Potvrdu da je glavni projekt izrađen prema važećim propisima iz područja zaštite na radu.

2Česta pitanja
Tko može i mora izraditi elaborat zaštite na radu?

Izrada elaborata zaštite na radu odgovornost je investitora. Zakonom nije izravno propisano tko izrađuje elaborat zaštite na radu. Elaborat zaštite na radu može izraditi koordiantor I, projektansko društvo ili glavni projektant.

Za što je elaborat zaštite na radu nužan?

Elaborat zaštite na radu nužan je za dobivanje građevniske dozvole od strane tijela nadležnog za poslove građenja. Njegova plemenitija funkcija jest sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom prilikom uporabe same građevine namijenjene za rad.

Može li više projektanata sudjelovati u izradi elaborata zaštite na radu?

Može. Dobra je praksa da svaki od projektanata u različitim tehničkim područjima (arhitektura, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i druge) izrade dio elaborata u svojem području te se na temelju tako izrađenih dijelova obavlja usklađivanje i izrada cjelovitog elaborata.

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields