MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI I ZAŠTITA NA RADU

Glavna razlika između minimalnih tehničkih uvjeta i zaštite na radu je u tome što se minimalnim tehničkim uvjetima morate pozabaviti prije otvaranja tj. početka rada dok se zaštitom na radu u pravilu bavite nakon što je lokacija na kojoj radite u pogonu. Također, reguliranje zaštite na radu obaveza je svakog poslodavca dok se minimalnim tehničkim uvjetima moraju pozabaviti samo pravni subjekti iz sljedećih djelatnosti:

 • ugostiteljstvo
 • turističke agencije
 • trgovina i usluge u trgovini
 • pružanje usluga smještaja

Budući da postoje razlike u procedurama ovisno o gradu, županiji i sl. navest ćemo primjere procedure vezane za Grad Zagreb.

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljske objekte (kafić, restoran i dr.) su sljedeći:

Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju treba priložiti i rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe), rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe), dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora, izjava sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovdje treba spomenuti kako je zakonodavac donio i Pravilnik o zaštiti od požara u ugostiteljskim objektima, pa preporučamo da i njega pročitate.


Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije su:

 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline
 • izvješće o ispitivanju tj. ispravnosti električnih instalacija.

Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost Ministarstva turizma),
 • poslovno sposoban,
 • ima najmanje srednju stručnu spremu,
 • aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
 • ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

Minimalni tehnički uvjeti za trgovine su:

 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • izvješće o ispitivanju tj. ispravnosti električnih instalacija,
 • druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Minimalni tehnički uvjeti za pružanje usluga smještaja – za pravne subjekte:

 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
 • Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (za smještajni objekt – soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor dozvoljena i stambena namjena)
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline: Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2),
 • Grafički prikaz smještajnog objekta,
 • Rješenje Ministarstva zdravstva, Uprave za unapređenje zdravlja, Sektora županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Odjela za Grad Zagreb, Zagreb, Ksaver 200a, da su ispunjeni uvjeti za zaštitu od buke (samo Hosteli),
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija i plinskog trošila,
 • Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),
 • Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, iznos: _______ kuna, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja ugostitelj – naplaćuje se po usvajanju zahtjeva.

Minimalni tehnički uvjeti za pružanje usluga smještaja – za fizičke osobe:

 • Preslika sobne iskaznice,
 • Dokaz o vlasništvu objekta podnositelja - gruntovni izvadak (ili suglasnost bračnog druga odnosno izvanbračnog druga ili partnera te srodnika u ravnoj liniji – člana obitelji)
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija te plinskog trošila,
 • Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (po potrebi),
 • Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak u iznosu od 70,00 kuna uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba – usluga smještaja u domaćinstvu, a može se platiti i u državnim biljezima

Svaka od navedenih djelatnosti ima svoje specifičnosti vezane za minimalne tehničke uvjete. Navedene obaveze za izvješćima (atestima) o ispitivanjima u prostoru (elektroinstalacije, plin i sl.) rade se preko tvrtki koje imaju ovlaštenje za određeni tip ispitivanja i nećete naići na tvrtku koja Vam može ponuditi sva ispitivanja. Također uzmite u obzir da ćete ako ne ranije, prilikom početka rada morati napraviti i planove evakuacije za Vaše prostore.

Tvrtka Anparo d.o.o. Vam iz područja minimalnih tehničkih uvjeta može ponuditi sljedeće:

 • izvješće o ispitivanju tj. ispravnosti električnih instalacija,
 • izvješće o ispitivanju tj. ispravnosti i učinkovitosti ventilacije
 • izrada planova evakuacije
 • nabavka ormarića prve pomoći.

Jednom kada započnete s radom svakako nam se obratite kako bismo Vas informirali o obavezama za poslodavce iz područja zaštite na radu.

 

Je li ti ovaj sadržaj koristan?Jesmo li ti pomogli?
DANE

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields