Provedbu obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD mjere) obvezna su osigurati trgovačka društva, ustanove i druge pravne te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i pojedinci vlasnici, posjednici ili nositelji upravljanja objektima sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu provedbe obveznih DDD mjera. Učestalost provođenja mjera varira – ovisno o namjeni objekta i ustanovljenim potrebama, obvezne DDD mjere vrše se od 2 do 4 puta godišnje.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O PROVEDBI OBVEZNIH MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (DDD MJERE)

Obvezne DDD mjere podrazumijevaju složene, pažljivo planirane cjelovite mjere koje se dijele na deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju. Te mjere za cilj imaju uništavanje mikroorganizama te suzbijanje štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca.

Osnovni postupci cjelovite zaštite u objektima su:

  • provedba higijene površina i prostora
  • provedba sanitacije površina i prostora
  • otklanjanjanje uvjeta za rast i razmnožavanje mikroorganizama te otklanjanjanje izvora hrane i zaklona koji pogoduju razmnožavanju štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca
  • provedba potrebnih građevinsko – tehničkih zahvata kojima će se stvoriti nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih člankonožaca (artropoda) i štetnih glodavaca
  • primjena fizikalnih mjera: provedba optimalnih mikroklimatskih uvjeta / uporaba ultrazvučnih aparata na mjestima gdje je to prihvatljivo
  • primjena pesticida: uporaba pesticida koji djeluju na ciljanog štetnika / primjena pesticida na ciljanu infestiranu površinu


1Zakonske obveze

Obvezne DDD mjere (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Usluge provođenja obveznih DDD mjera  Anparo d.o.o. provodi  temeljem odobrenja ministra zdravstva i socijalne skrbi sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva.

Procjenu rizika mogu izrađivati ovlaštene osobe ili poslodavac sam za svoje potrebe. U izradi procjene rizika sudjeluje osoba koja je izrađuje (ovlaštena osoba ili sam poslodavac) te radnici ili njihov predstavnik (povjerenik radnika), a sam postupak procjene rizika sastoji se od: prikupljanja podataka na mjestu rada analize i procjene prikupljenih podataka što uključuje: utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora; procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora; utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora koji sadrži: rokove, ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera, način kontrole nad provedbom mjera dokumentiranja procjene rizika
2Česta pitanja
USKORO!
3Materijali
USKORO

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields