Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda

Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata NN br. 78/10, 79/13 i 09/14, za izdavanje vodopravne dozvole propisana je dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje.

U suradnji s našim partnerima, nudimo Vam izradu dokumentacije propisane čl. 14 Pravilnika.

Vodopravna dozvola je upravni akt koji izdaju Hrvatske vode postupajući prema Zakonu o vodama i Zakonu o općem upravnom postupku.

Vodopravna dozvola, pokretanje postupka, tijek postupka i izdavanje uređeni su Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata. Pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine za javnu odvodnju ili drugi prijamnik djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda odnosno okolišnom dozvolom. Sukladno Zakonu o vodama, vodopravna dozvola potrebna je za svako ispuštanje otpadnih voda za koje su propisane granične vrijednosti emisija.

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields