Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija

Očevidnike su obvezni voditi proizvođači kemikalija i uvoznici, tj. unosnici kemikalija na hrvatsko tržište. Pod uvoznikom se smatraju pravne i fizičke osobe koje uvoze kemikalije na teritorij EU (samim tim i u RH) iz zemalja koje nisu članice EU, a pod unosnicima se smatraju pravne ili fizičke osobe koje u RH unose kemikalije iz zemalja EU. Isti su godišnje očevidnike obvezni dostaviti u Službu za toksikologiju HZJZ.

Zašto baš to?

Zakonska obveza

Obveza vođenja i dostavljanja očevidnika propisana je Zakonom o kemikalijama, odnosno Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN br. 99/13, 157/13).

Očevidnike je obavezno voditi za:

1)  tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. – 5. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

2)  kemikalije za koje je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjenama i dopunama Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.). To su kemikalije koje u svom sastavu sadrže jednu ili više tvari razvrstanih kako slijedi i u koncentracijama kako slijedi:

–  tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš (razvrstane kao opasne bilo po DSD bilo po CLP) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari za koje postoji podatak o graničnim vrijednostima izloženosti (GVI) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari koje su razvrstane kao: perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT) u koncentracijama ≥ 0,1 %,

–  tvari koje spadaju u kategoriju vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (vPvB) u koncentracijama ≥ 0,1 %.

Obvezni su ih voditi proizvođači kemikalija i uvoznici, tj. unosnici kemikalija na hrvatsko tržište.

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija?

Specijalist za ovu ulugu je:

Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija


Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija