Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija

Očevidnike su obvezni voditi proizvođači kemikalija i uvoznici, tj. unosnici kemikalija na hrvatsko tržište. Pod uvoznikom se smatraju pravne i fizičke osobe koje uvoze kemikalije na teritorij EU (samim tim i u RH) iz zemalja koje nisu članice EU, a pod unosnicima se smatraju pravne ili fizičke osobe koje u RH unose kemikalije iz zemalja EU. Isti su godišnje očevidnike obvezni dostaviti u Službu za toksikologiju HZJZ.

Zašto baš to?

Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Obveza vođenja i dostavljanja očevidnika propisana je Zakonom o kemikalijama, odnosno Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN br. 99/13, 157/13).

Očevidnike je obavezno voditi za:

1)  tvari i smjese koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. – 5. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

2)  kemikalije za koje je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjenama i dopunama Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.). To su kemikalije koje u svom sastavu sadrže jednu ili više tvari razvrstanih kako slijedi i u koncentracijama kako slijedi:

–  tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš (razvrstane kao opasne bilo po DSD bilo po CLP) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari za koje postoji podatak o graničnim vrijednostima izloženosti (GVI) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari koje su razvrstane kao: perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT) u koncentracijama ≥ 0,1 %,

–  tvari koje spadaju u kategoriju vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (vPvB) u koncentracijama ≥ 0,1 %.

Obvezni su ih voditi proizvođači kemikalija i uvoznici, tj. unosnici kemikalija na hrvatsko tržište.

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija?

Specijalist za ovu ulugu je:

Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija


Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Uspostava i vođenje očevidnika o proizvodnji/uvozu/unosu opasnih kemikalija