Izrada planova evakuacije i spašavanja

Izrada planova evakuacije i spašavanja bitan je korak u bavljenju sigurnošću jer evakuacija i spašavanje obuhvaćaju skup radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog događaja (požara, potresa, elementarnih nepogoda i slično) koji može ugroziti zdravlje i život ljudi. Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.

Plan evakuacije i spašavanja sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga te uključuje oznake za puteve evakuacije. Uz izradu plana, obvezno je provoditi i praktične vježbe evakuacije i spašavanja i to najmanje jednom u dvije godine.

ZA POSLODAVCE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE O IZRADI PLANOVA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Izrada planova evakuacije i spašavanja sastoji se od dva segmenta: tlocrta prostora i elaborata evakuacije.

Tlocrt prostora u osnovi mora sadržavati sljedeće: naznačene evakuacijske puteve, lokacije izlaza, lokacije vatrogasnih aparata i ormarića prve pomoći, lokaciju razvodnog ormarića te lokaciju mjesta okupljanja. Elaborat evakuacije je pisana procedura evakuacije čija je namjena objasniti proceduru evakuacije i pravila ponašanja tijekom procesa evakuacije.

Treća bitna stavka prilikom izrade planova evakuacije jest da u samom prostoru imate naznačene smjerove kretanja putem odgovarajućih naljepnica.

Nakon što imate izrađen plan evakuacije i spašavanja potrebno je provoditi vježbu evakuacije i spašavanja – vježba se mora provesti minimalno jednom u periodu od 2 godine.

Više o izradi planova evakuacije i spašavanja možete pogledati i na stranicama Ministarstva.

Zakonska obveza

Prema odredbi članka 55. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima. Ispunjavanje navedenih obveza poslodavci osiguravaju putem ispunjavanja zahtjeva propisanih posebnim propisima kao što su Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i pripadajući pravilnici te zakonodavstvo u području civilne zaštite. Uz poštivanje propisanih odredbi potrebno je uzeti u obzir i dokumentaciju koja se izrađuje na temelju spomenutih propisa te iz iste izdvojiti sadržaje o zaštiti i spašavanju koji će se kao plan evakuacije i spašavanja primjenjivati u građevini, tj. poslovnom prostoru.

Česta pitanja

Imam samo jednu prostoriju, da li mi je potreban plan evakuacije?

Shvaćamo da je u tom slučaju sama potreba upitna, ali zakonodavac je odredio da svaki poslovni prostor mora imati plan evakuacije.

Imam poslovni prostor koji je u sklopu nekog većeg objekta. Taj objekt ima svoj plan evakuacije, moram li ga i ja imati?

Da. Bez obzira što postoji plan evakuacije za građevinu, vi morate imati plan evakuacije koji se odnosi na isključivo vaš prostor. Primjer u praksi su shopping centri koji imaju svoje generalne planove evakuacije ali pojedinačne trgovine u njihovom sklopu i dalje moraju imati planove napravljene za svoje prostore.

Da li plan evakuacije mora glasiti na moju tvrtku?

Ne. Ukoliko vaš prostor ima već napravljen plan evakuacije i stanje tlocrta dogovara realnom stanju nemate potrebe za izradom novog plana.

Ako više tvrtki dijeli isti prostor (npr. ured) treba li svaka od njih imati svoj plan evakuacije?

Ne treba. Plan evakuacije odnosi se na prostor, a ne na pojedinu tvrtku. Dovoljno je da ga jedna napravi i važit će i za sve ostale korisnike istog prostora.

Kada moram mijenjati evakuacijski plan?

Ukoliko su se elementi bitni za evakuaciju promijenili (npr. pregradili ste postojeći evakuacijski put) tada se i plan evakuacije mora ažurirati kako bi odgovarao realnom stanju.

Gdje mora stajati plan evakuacije?

Nema točno određenog mjesta gdje plan evakuacije mora stajati. Ono što je bitno jest da bude svima vidljiv i dostupan (dakle, neka se nalazi blizu ulaza ili na hodniku, a ne recimo u nečijem uredu).

Ako imamo više etaža, kako se u tom slučaju radi plan?

Svaka etaža mora sadržavati svoj plan evakuacije.

Materijali

Zanima Vas Izrada planova evakuacije i spašavanja?

Specijalist za ovu ulugu je:

Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Izrada planova evakuacije i spašavanja