Prijava u Registar onečišćivača okoliša

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. Obveznik dostave podataka u ROO je operater i odgovorna osoba organizacijske jedinice koja obavlja djelatnosti uslijed kojih dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari ili pak otpada, u količinama preko određenih graničnih vrijednosti. 

Za poslodavce koji žele znati više o prijavi u Registar onečišćivača

Obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: ROO) obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu te druga pitanja s tim u vezi propisana su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15).

Obveznik dostave podataka u Registar onečišćivača dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o:

  • ispuštanjima onečišćujućih tvari iz Priloga 2. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša u zrak, vodu i/ili more i tlo,
  • prijenosu izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari iz Priloga 2. istog Pravilnika u otpadnim vodama namijenjenih postupku daljnje obrade,
  • nastanku i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka:
  • opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona godišnje,
  • neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona godišnje,
  • obavljanju djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada, osim zbrinjavanja otpada postupkom D2 odnosno D3,
  • obavljanju djelatnosti sakupljanja otpada, pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, radu reciklažnog dvorišta uključujući i rad mobilnog reciklažnog dvorišta, te obavljanju djelatnosti trgovanja otpadom postupkom trgovanjem otpadom na malo.

Gore navedeni podaci dostavljaju se u Registar onečišćivača

kada je ukupna količina ispuštanja i/ili prijenosa po pojedinim onečišćujućim tvarima iz Priloga 2. Pravilnika, zbirno za sve ispuste na razini organizacijske jedinice veća ili jednaka pragu ispuštanja.

U slučaju kada je na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari prekoračen prag i/ili granične vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka obveznik je dužan dostaviti opće obrasce PI-1 i PI-2, a pojedinačne količine tvari prijaviti po tematskim obrascima PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO. U slučaju kada na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari nije prekoračen prag i/ili granična vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka ista nije obveznik dostave podatka za izvještajnu godinu. Izuzetak su obveznici koji obavljaju djelatnosti gospodarenja otpadom.

Sva postrojenja koja se nalaze na lokaciji organizacijske jedinice trebaju biti prijavljena unutar iste s ciljem sprječavanja dijeljenja i izbjegavanja prijave.

Trebate ponudu ili imate dodatnih pitanja u vezi ove teme?

Pošaljite nam poruku, odgovoriti ćemo u što kraćem vremenu!
Ili jednostavno

zatražite poziv

"(*)" indicates required fields