Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije

Radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija, Zakon o kemikalijama propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjete za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama.

Tvari i smjese moraju biti razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Pravna i fizička osoba koja proizvodi, koristi ili stavlja na tržište kemikalije mora osigurati upute za sigurno postupanje s kemikalijama.Također, svi koji stavljaju kemikalije u promet dužni su za iste izraditi sigurnosno tehnički list (STL) u skladu s pozitivnim propisima te dostaviti isti u Službu za toksikologiju HZJZ na pregled radi prihvaćanja u Registar kemikalija. .

Zašto baš to?

Z

Zakonska obveza

w

Česta pitanja

i

Materijali

Zakonska obveza


Izgled i način ispunjavanja sigurnosno tehničkog lista (STL-a) utvrđeni su Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), odnosno Uredbom (EU) 2015/830. Sadržaj STL-a propisuju Zakon o kemikalijama, Uredba (EZ) 1272/2008 (CLP) te Uredba (EU) br. 528/2012 vezano na stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih pripravaka. STL mora u potpunosti biti izrađen na hrvatskom jeziku.

Osim tvari i smjesa koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. – 5. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP), STL je obvezno izraditi i za kemikalije koje u svom sastavu sadrže jednu ili više tvari razvrstanih kako slijedi i u koncentracijama kako slijedi:

–  tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš (razvrstane kao opasne po CLP) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari za koje postoji podatak o graničnim vrijednostima izloženosti (GVI) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari koje su razvrstane kao: perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT) u koncentracijama ≥ 0,1 %,

–  tvari koje spadaju u kategoriju vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (vPvB) u koncentracijama ≥ 0,1 %,

Sadržaj naljepnice (deklaracije) zapakirane tvari ili smjese koja je razvrstana kao opasna kemikalija propisan je Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP). Osim članaka. 17.-34. Uredbe CLP, pažnju treba obratiti i na Priloge I. i II. Uredbe gdje su, između ostaloga, propisana veličina i sastav elemenata naljepnice (deklaracija), mogućnosti za odstupanja od zahtjeva označivanja i pakiranja te posebna pravila za označavanje i pakiranje određenih tvari i smjesa. U određenim slučajevima deklaracija mora sadržavati i dodatne informacije po drugim propisima, npr. Uredbi (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih pripravaka ili Uredbi (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima.

Pravna i fizička osoba koja proizvodi, koristi ili stavlja na tržište kemikalije mora osigurati i upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Svrha ovih uputa je prilikom nabave kemikalije korisnika upozoriti na njezina opasna svojstva te mu ujedno pružiti upute o pravilnom postupanju s kemikalijom. Osnovna namjena uputa za sigurno postupanje s kemikalijama je sprječavanje ozljeđivanja, davanje konkretnih informacija o načinu pružanja prve pomoći u slučaju izlaganja kemikaliji te o postupcima dekontaminacije od kemikalija, a sve s ciljem zaštite zdravlja i okoliša.

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije?

Specijalist za ovu ulugu je:

Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije


Pošaljite upit:

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h
+385(1)2852117
Hondlova 2/3 , Zagreb

Anparo je nositelj certifikata:

      

 

 

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije