Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije

Radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija, Zakon o kemikalijama propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjete za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama.

Tvari i smjese moraju biti razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Pravna i fizička osoba koja proizvodi, koristi ili stavlja na tržište kemikalije mora osigurati upute za sigurno postupanje s kemikalijama.Također, svi koji stavljaju kemikalije u promet dužni su za iste izraditi sigurnosno tehnički list (STL) u skladu s pozitivnim propisima te dostaviti isti u Službu za toksikologiju HZJZ na pregled radi prihvaćanja u Registar kemikalija. .

Zašto baš to?

Zakonska obveza

Izgled i način ispunjavanja sigurnosno tehničkog lista (STL-a) utvrđeni su Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), odnosno Uredbom (EU) 2015/830. Sadržaj STL-a propisuju Zakon o kemikalijama, Uredba (EZ) 1272/2008 (CLP) te Uredba (EU) br. 528/2012 vezano na stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih pripravaka. STL mora u potpunosti biti izrađen na hrvatskom jeziku.

Osim tvari i smjesa koje ispunjavaju kriterije za fizikalne opasnosti, opasnosti za zdravlje ili okoliš utvrđene u 2. – 5. dijelu Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP), STL je obvezno izraditi i za kemikalije koje u svom sastavu sadrže jednu ili više tvari razvrstanih kako slijedi i u koncentracijama kako slijedi:

–  tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš (razvrstane kao opasne po CLP) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari za koje postoji podatak o graničnim vrijednostima izloženosti (GVI) u koncentracijama ≥ 1 %,

–  tvari koje su razvrstane kao: perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT) u koncentracijama ≥ 0,1 %,

–  tvari koje spadaju u kategoriju vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (vPvB) u koncentracijama ≥ 0,1 %,

Sadržaj naljepnice (deklaracije) zapakirane tvari ili smjese koja je razvrstana kao opasna kemikalija propisan je Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP). Osim članaka. 17.-34. Uredbe CLP, pažnju treba obratiti i na Priloge I. i II. Uredbe gdje su, između ostaloga, propisana veličina i sastav elemenata naljepnice (deklaracija), mogućnosti za odstupanja od zahtjeva označivanja i pakiranja te posebna pravila za označavanje i pakiranje određenih tvari i smjesa. U određenim slučajevima deklaracija mora sadržavati i dodatne informacije po drugim propisima, npr. Uredbi (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih pripravaka ili Uredbi (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima.

Pravna i fizička osoba koja proizvodi, koristi ili stavlja na tržište kemikalije mora osigurati i upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Svrha ovih uputa je prilikom nabave kemikalije korisnika upozoriti na njezina opasna svojstva te mu ujedno pružiti upute o pravilnom postupanju s kemikalijom. Osnovna namjena uputa za sigurno postupanje s kemikalijama je sprječavanje ozljeđivanja, davanje konkretnih informacija o načinu pružanja prve pomoći u slučaju izlaganja kemikaliji te o postupcima dekontaminacije od kemikalija, a sve s ciljem zaštite zdravlja i okoliša.

Česta pitanja

Materijali

Zanima Vas Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije?

Specijalist za ovu ulugu je:

Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije


Pošaljite upit:

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Naše usluge

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme: Pon- Pet: 08 - 17 h

Telefon: +385 (1) 28 52 117

Sjedište: Horvaćanska cesta 27
Uredi: Selska cesta 215 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Prijevod i izrada STL-ova, deklaracija i uputa za kemikalije