Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU IZ ZAŠTITE NA RADU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju:

1) osposobljavanje za rad na siguran način,

2) osposobljavanje i usavršavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu,

3) način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog stručnog usavršavanja i vođenje registra izdanih uvjerenja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu mogu obavljati poslodavci za vlastite potrebe te osobe ovlaštene za osposobljavanja iz zaštite na radu.

I. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Članak 3.

(1) Osposobljavanje radnika za rad na siguran način (u daljnjem tekstu: osposobljavanje radnika) provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika).

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka se ne primjenjuju na naučnike te učenike i studente na praksi čije je osposobljavanje uređeno posebnim propisom.

Članak 4.

(1) Osposobljavanje radnika provodi se prema programu osposobljavanja koji se mora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine otklanjanja.

(2) Poslodavci mogu, ako imaju zaposlenog stručnjaka zaštite na radu, sami izrađivati programe osposobljavanja i provoditi osposobljavanje ili osposobljavanje mogu povjeriti osobi ovlaštenoj za osposobljavanje radnika.

(3) Program osposobljavanja radnika treba sadržavati popis pisanih uputa za rad na siguran način za sve poslove koje radnik obavlja.

(4) Program osposobljavanja radnika se sastoji od teoretskog osposobljavanja koje se provodi za sve radnike ovisno o poslovima koje će obavljati i praktičnog osposobljavanja na mjestu rada, osim za poslove s malim rizicima za koje je dovoljno provesti teoretsko osposobljavanje.

(5) Program osposobljavanja radnika mora obuhvaćati i upute proizvođača opreme i opasnih kemikalija koje radnik koristi tijekom rada.

Članak 5.

Stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja su oslobođeni od obveze osposobljavanja za rad na siguran način.

Članak 6.

(1) O provedenom osposobljavanju radnika sastavlja se zapisnik u kojemu se navode podaci:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) radnika koji se osposobljava,

2) poslovi koje će radnik obavljati i mjesto obavljanja tih poslova,

3) naziv, sjedište i OIB poslodavca,

4) ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,

5) mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja radnika,

(2) Praktični dio osposobljavanja radnika provodi ovlaštenik koji neposredno rukovodi radom osposobljavanog radnika i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje radnika.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC ZOS).

Članak 7.

(1) Poslodavac je obvezan čuvati zapisnik o osposobljavanju radnika.

(2) Poslodavac je obvezan Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) dostaviti elektroničku obavijest o provedenom osposobljavanju radnika u skladu s provedbenim propisom.

II. OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA I POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Članak 8.

Osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja (zaposleni kod poslodavca ili sam poslodavac), odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu.

Članak 9.

(1) Program osposobljavanja ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu naveden je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (PRILOG 1.).

(2) Trajanje osposobljavanja prema programu iz stavka 1. ovoga članka iznosi najmanje 7 školskih sati.

Članak 10.

(1) Osposobljavanje iz članka 8. ovoga Pravilnika provodi se teoretski i o njemu se vodi zapisnik (Obrazac ZOOP).

(2) Poslodavac je obvezan Zavodu dostaviti elektroničku obavijest o provedenom osposobljavanju radnika iz članka 8. ovoga Pravilnika u skladu s provedbenim propisom.

(3) Ovlaštenik je obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

(4) Poslodavac je obvezan omogućiti ovlašteniku i povjereniku radnika, stručna usavršavanja koja provode središnja tijela državne uprave nadležna za zaštitu na radu.

III. STRUČNI ISPITI ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Članak 11.

(1) Stručni ispiti za stručnjaka zaštite na radu su opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

(2) Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu kandidati polažu prema programu koji je u prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (PRILOG 2.).

(3) Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu.

(4) Posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus).

(5) Status stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) ima osoba koja je:

1) završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položila državni stručni ispit iz područja zaštite na radu u tijelima državne uprave nadležnim za zaštitu na radu, i

2) završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položila državni stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu.

Članak 12.

(1) Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

(2) Za prijavu polaganja stručnog ispita može se koristiti obrazac koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-1).

(3) Prijava za polaganje stručnog ispita s priloženom dokumentacijom mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prijava za polaganje stručnog ispita ide u proceduru tek nakon uplate ispitne pristojbe koju kandidat mora uplatiti najkasnije 60 dana od primljene obavijesti ministarstva.

(5) Ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka je izvršno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 13.

(1) Usmeni dio stručnog ispita, kandidat polaže pred Ispitnom komisijom za stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Komisija S).

(2) O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i članovi Komisije S.

(3) Zapisnik o općem dijelu stručnog ispita se vodi na obrascu SIS-2, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Zapisnik o posebnom dijelu stručnog ispita se vodi na obrascu SIS-3, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Ministar odlukom utvrđuje listu ispitivača koji mogu biti članovi Komisije S i tajnika Komisije S.

Članak 14.

(1) Komisiju S i predsjednika Komisije za svaki ispitni rok imenuje rukovodeći službenik ustrojstvene jedinice za zaštitu na radu ministarstva s liste ispitivača iz članka 13. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Komisiju S za opći dio stručnog ispita čine tri ispitivača od kojih je jedan predsjednik.

(3) Komisiju S za posebni dio stručnog ispita čine tri ispitivača od kojih je jedan predsjednik.

Članak 15.

(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidat mora biti obaviješten 30 dana prije dana održavanja stručnog ispita.

(2) Kandidat može pisanim podneskom, uz odgovarajući dokaz opravdane spriječenosti, odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje.

(3) Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

Članak 16.

(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

(2) Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u većem iznosu te se u tom slučaju nadoplaćuje razlika.

Članak 17.

(1) Kandidat je položio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ako ga svi članovi komisije ocjene s ocjenom »položio«.

(2) Kandidat je položio posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ako ga svi članovi komisije ocjene s ocjenom »položio«.

(3) Kandidat koji je prijavio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ispite polaže isti dan.

Članak 18.

(1) Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje ispita najkasnije u roku od 90 dana od dana od kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(2) Kandidat koji nije položio posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje ispita najkasnije u roku od 90 dana od dana od kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(3) Kandidatu koji istoga dana polaže opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, a koji položi samo opći dio, izdat će se uvjerenje o položenom općem dijelu ispita, a ponovno polaganje posebnog dijela može zatražiti na način i u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka kandidat ne podnese zahtjev za ponovno polaganje ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

(5) Ako kandidat ne položi ispit u roku od 1 godine od dana podnošenja zahtjeva, obustavit će se postupak polaganja.

Članak 19.

(1) Kandidatu koji je položio opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, izdaje se uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-4 ).

(2) Kandidatu koji je položio posebni dio stručnog ispita izdaje se uvjerenje o položenom posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-5).

(3) Kandidatu koji je položio opći i posebni dio stručnog ispita istoga dana, izdaje se uvjerenje o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-6).

Članak 20.

Administrativne i tehničke poslove obavlja tajnik Komisije S.

Članak 21.

(1) Visinu troškova stručnog ispita odlukom utvrđuje ministar.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku komisije S pripada naknada za rad na temelju odluke koje donosi ministar.

Članak 22.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju izdanih uvjerenja prema obrascu SIS-7, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIS-7).

(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1) broj uvjerenja,

2) ime i prezime kandidata, OIB, stupanj i smjer obrazovanja,

3) datum polaganja ispita,

4) vrsta uvjerenja,

5) datum izdavanja uvjerenja iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju iz stavka 1. ovoga članka u papirnatom i elektroničkom obliku.

IV. STRUČNI ISPIT ZA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Članak 23.

(1) Pravo polaganja stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta (koordinator I) i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osoba koja ima najmanje završen studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva ili stručni studij sigurnosti sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (posebni dio) ima pravo polaganja stručnog ispita samo za koordinatora II.

(3) Status koordinatora I i II ima osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja je položila stručni ispit po posebnom propisu iz graditeljstva, najmanje prema ispitnom programu za prvostupnika (baccalaureus) i koja je stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio).

(4) O statusu koordinatora iz stavka 3. ovoga članka, ministarstvo donosi rješenje.

Članak 24.

Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu polaže se prema programu za koordinatore zaštite na radu, koji je u prilogu 3. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (PRILOG 3.).

Članak 25.

(1) Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu.

(2) Za prijavu polaganja stručnog ispita može se koristiti obrazac koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIK-1).

(3) Prijava za polaganje stručnog ispita s priloženom dokumentacijom mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Prijava za polaganje stručnog ispita ide u proceduru tek nakon uplate ispitne pristojbe koju kandidat mora uplatiti najkasnije 60 dana od primljene obavijesti ministarstva.

(4) Ministar rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka je izvršno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 26.

(1) Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, kandidat polaže pred Ispitnom komisijom za stručni ispit za koordinatora zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Komisija K).

(2) O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i članovi Komisije K.

(3) Zapisnik o stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu vodi se na obrascu SIK-2, koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIK 2).

(4) Ministar odlukom utvrđuje listu ispitivača koji mogu biti članovi Komisije K i tajnika Komisije K iz redova državnih službenika središnjih tijela državne uprave.

(5) Na listu ispitivača iz stavka 4. ovoga članka, osobe predlaže i ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Članak 27.

(1) Komisiju K i predsjednika Komisije za svaki ispitni rok imenuje rukovodeći službenik ustrojstvene jedinice za zaštitu na radu ministarstva s liste ispitivača iz članka 25. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Komisiju K čine tri ispitivača, od kojih je jedan predsjednik.

Članak 28.

(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidat mora biti obaviješten 30 dana prije dana održavanja stručnog ispita.

(2) Kandidat može pisanim podneskom, uz odgovarajući dokaz opravdane spriječenosti, odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje.

(3) Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

Članak 29.

(1) Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu sastoji se od tri ispitne cjeline.

(2) Kandidat je položio stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ako je položio sve tri cjeline, koje su članovi komisije ocijenili s ocjenom »položio«.

(3) Kandidat koji nije položio jednu cjelinu stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje te cjeline u roku od 30 dana od dana kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(4) Kandidat koji nije položio dvije cjeline stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, može zahtijevati ponovno polaganje ispita u roku od 30 dana od dana kada ga nije položio, a ispit može polagati najviše tri puta.

(5) Ako u roku iz stavka 3. i 4. ovoga članka kandidat ne podnese zahtjev za ponovno polaganje ispita, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za polaganje stručnog ispita.

Članak 30.

Kandidatu koji je položio stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu, na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (OBRAZAC SIK-3 ).

Članak 31.

Administrativne i tehničke poslove obavlja tajnik komisije K.

Članak 32.

(1) Visinu troškova stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, odlukom utvrđuje ministar.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku komisije K pripada naknada za rad na temelju odluke koje donosi ministar.

Članak 33.

(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

(2) Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u većem iznosu te se u tom slučaju nadoplaćuje razlika.

Članak 34.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su položile stručni ispit za koordinatora zaštite na radu.

(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1) broj uvjerenja

2) ime i prezime kandidata, OIB, stupanj i smjer obrazovanja,

3) datum polaganja ispita,

4) vrsta uvjerenja,

5) datum izdavanja uvjerenja iz članka 30. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju iz stavka 1. ovoga članka u papirnatom i elektroničkom obliku.

V. KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Članak 35.

(1) Poslodavac je obvezan omogućiti stručnjacima zaštite na radu stručno usavršavanje koje provode središnja tijela državne uprave nadležna za zaštitu na radu.

(2) Koordinatori zaštite na radu dužni su se usavršavati.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 37.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03).

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 29/05).

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 69/05).

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 101/09 i 40/10).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/50

Urbroj: 524-03-02-01/1-14-22

Zagreb, 16. rujna 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

Pretraži materijale:

Područje
Djelatnosti
Pretraži

Prijavite se na newsletter!

Pretplati se na naš newsletter i prati najnovije aktualnosti iz područja zaštite na radu

Propisi

IMATE li pitanja?

Specijalist za ovu temu je:

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita


Pošaljite poruku:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Anparo d.o.o.

Uvodimo zdrave prakse u vaš rad.
Anparo je tvrtka s više od 15 godina iskustva ovlaštena za poslove zaštite na radu, zaštite od požara te za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te zaštite okoliša i civilne zaštite. Kontinuirano unaprijeđujemo naše poslovanje s namjerom da našim klijentima ponudimo što kvalitetniju i što potpuniju uslugu zasnovanu na znanju i povjerenju. Želimo da radna sredina oplemenjuje čovjeka, a ne da ga uništava. S obzirom da čovjek boravi trećinu života na radnom mjestu vjerujemo da tu možemo značajno djelovati na zdravlje čovjeka te time ujedno korisno djelovati i na zajednicu.
Naš zadatak je da u suradnji s poslodavcima kontinuirano unaprjeđujemo radne sredine u društvu s ciljem obogaćivanja života i osnaživanja odnosa ljudi oko nas.

Radno vrijeme:
Pon- Pet: 08 - 17 h

+385(1)2852117
Hondlova 2/3 (karta do nas)

Anparo je nositelj certifikata:

Anparo je član:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr - Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKT
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita